top of page
Decorative image

במה מאמינים הבהאים

הבהאים מאמינים כי לאורך ההיסטוריה, אלוהים שלח לאנושות רצף של מחנכים רוחניים, הידועים כהתגלמויות האל, שהוראותיהם עומדים בבסיס התקדמות התרבות האנושית.

 
עם התגלמויות אלו נמנים אברהם, קרישנה, זרתוסטרא, משה, הבו־דהא, ישו ומוחמד. בהא-אללה, האחרון בשליחים אלה, הסביר כי דתות העולם נובעות מאותו המקור, וכי במהותן הן מהוות סדרת פרקים של דת אחת שמקורה באל. הבהאים מאמינים כי הצורך המהותי עימו מת־מודדת האנושות הוא מציאת חזון מאוחד לעתידה של החברה ולטבעם ומטרתם של החיים.

האמונות הבהאיות מספקות מענה לסוגיות עקרוניות דוגמת אחדות האנושות ושחרור מדעה קדומה; טיבו האציל במהותו של בן האדם, התפתחות האיכויות הרוחניות, השילוב בין עבודת האל ושירות, הש־וויון בין המינים, ההרמוניה בין דת ומדע, מקומו המרכזי של הצדק בכל משימות האנושות, חשיבות החינוך והדינמיקה של מערכות היחסים המקרבות בין יחידים, קהילות ומוסדות. 

Page describes what Bahá’ís believe
Decorative image
bottom of page